Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.ohnostroje-cbs.cz,který provozuje společnost:

CBS pyro, s.r.o. (IČ: 06945287) se sídlem Dukelská třída čp.1128, 50401 Nový Bydžov. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č.41346.

Všeobecná ustanovení blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

1) Vymezení pojmů

dodavatel/prodávající: CBS pyro, s.r.o. IČ : 06945287 Dukelská třída 1128,50401 Nový Bydžov

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - kupní smlouva při nákupu v internetovém obchodě se uzavírá okamžikem odeslání objednávky. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Objednávky zboží

 • Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18-ti let u nákupu pyrotechniky kategorie 2 (F2) a starší 21-ti let u nákupu zábavné pyrotechniky kategorie 3 (F3) a kategorie P1, T1.
 • Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením, vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 • Zákazník může objednávat zboží nonstop z pohodlí domova prostřednictvím e –shopu, telefonem, e-mailem, osobně nebo písemně.
 • Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
 • Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě uvedeném v objednávce nebo k tomu určeném nebo prostřednictvím přepravce.
 • Daňový doklad (faktura) bude přiložen u objednaného zboží v papírové podobě, nebo bude zaslán elektronicky na e-mail kupujícího.
 • Uvedené ceny v e-shopu jsou aktuální a včetně DPH 21%

Pokud Vám nepřijde potvrzení o přijetí objednávky, kontaktujte nás prosím.

Provozní doba PO - Pá 8 – 12 13 - 17 hod.

Tel.: +420 725 521 223, E-mail: info@ohnostroje-cbs.cz   info@zbrane-ohnostroje.cz

2) Dodací podmínky

Viz. samostatné dodací podmínky.

3) Záruka

Na výrobky je poskytována záruka, jejíž délka je uvedena společně s dnem prodeje na záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo závady vzniklé nevhodným zacházením vybočujícím popisu v návodu k obsluze.

4) Nepřijmutí / nepřevzetí zásilky

V případě nepřijmutí nebo nepřevzetí zásilky kupujícím již odeslaného objednaného zboží od přepravní služby je kupující povinen uhradit prodávajícímu neprodleně poplatek ve výši 300,- Kč. Tento poplatek bude použit na pokrytí nákladů prodávajícího spojených se zasláním zboží (vystavení dokladů, balné, poštovné, odvoz na poštu atd.). Poplatek bude odečten od již zaplacené částky za objednané zboží.

5) Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení, a to buď dopisem na adresu dodavatele uvedenou výše, nebo pomocí internetové korespondence na e-mail  info@ohnostroje-cbs.cz , info@zbrane-ohnostroje.cz

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě mu tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby dodavatel počká do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.1) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám kupující oznámí, že odstupuje od této smlouvy, zašle kupující zpět nebo jej předá na adrese prodávajícího, která je uvedená výše. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

6.2) Náklady spojené s převzetím

Kupující ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

6.3) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7) Storno objednávky

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující je oprávněn zrušit objednávku nebo její část do 2 hodin po odeslání objednávky. Oznámení o zrušení objednávky zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího: info@ohnostroje-cbs.cz, info@zbrane-ohnostroje.cz.

8) Ochrana osobních dat

Tento odstavec je řešen asamostatně v dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů.

9) Reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího na adrese: Dukelská třída 1128, 504 01 Nový Bydžov. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v České republice.

 • Kupující je povinen při převzetí zboží překontrolovat zásilku. Kontrolou se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky a zboží a též úplnost dodaného zboží dle dodacího listu.
 • V případě škod vzniklých přepravou má kupující právo zásilku nepřevzít.
 • Na pozdější reklamace týkající se poškození či neúplnosti zboží uplatňované po převzetí zásilky od dodavatelské firmy nebude brán zřetel.
 • Vzhledem k návodu na každém výrobku je kupující povinen selhaný výrobek zlikvidovat postupem uvedeným v návodu a není tedy možné reklamovat použitý selhaný výrobek.
 •  ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?
 •  

Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

 • vyhovuje požadavkům právních předpisů;

 • se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;

 • odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.

Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné záruční doby pro spotřebitele poskytujeme záruku za jakost, je-li tak uvedeno na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží.

 Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele.

 Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba.

Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data.

V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a také § 2165 až 2174.

V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:

a)Doplnění
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.

b)Sleva
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době, můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.

c)Výměna
Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží. Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást zboží, vyměníme vám tuto součást.
Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho můžete požadovat slevu z kupní ceny.

d)Oprava
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.

 e)Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu odstoupení od smlouvy z důvodu :

-dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení smlouvy; nebo
-nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
-zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
-se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
-nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:

 • a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 • b) jste použili věc ještě před objevením vady;

 • c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

 • d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT?

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli;

 • jste vadu sami způsobili; nebo

 • uplynula záruční doba.

 Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

 • věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo

 • vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

Reklamace přijímáme na naší adrese pro doručování nebo v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši doručovací adresu.

Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí, slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

 • reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu sídla, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

 • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad – fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.

Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

10) Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

11) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnírnu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha, IČO 00020869, internetová adresa https://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách https://adr.coi.cz. https://adr.coi.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů a je určena pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR). U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs

Při nákupu nad 3000 Kč DOPRAVA ZDARMA

Aktuality

01.02.2024 - Naše firma v dokumentární sérii České televize K POCTĚ ZBRAŇ !

Naše firma v dokumentární sérii České televize K POCTĚ ZBRAŇ !

Detail novinky

07.11.2023 - TRÉNINKOVÉ A AIRSOFTOVÉ GRANÁTY

TRÉNINKOVÉ A AIRSOFTOVÉ GRANÁTY

Detail novinky

19.10.2023 - Sebeobranné zbraně T4S OPĚT SKLADEM

Sebeobranné zbraně T4S OPĚT SKLADEM

Detail novinky

05.09.2023 - Odpalovací zařízení E08 (dva dálkové ovladače + 8 modulů)

Odpalovací zařízení E08 (dva dálkové ovladače + 8 modulů)

Detail novinky
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Copyright 2024 CBS PYRO s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies

Nastavení cookies na této stránce

X

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie. Dále můžete vidět seznam souborů cookie, které jsou přiřazeny ke každé z kategorií a podrobné informace v prohlášení o souborech cookie.

Technické cookies

Analytické cookies

Marketingové cookies

Vážíme si Vašeho soukromí, a proto potřebujeme Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.

Facebook